Kontroly únikov

Každý prevádzkovateľ zariadenia s obsahom látok na ktoré sa vzťahuje nariadenie EP a Rady ES č. 842/2006 a zákon č. 286/2009 Z.z. je zodpovedný za pravidelnosť kontrol kontrol v stanovených intervaloch.

Vyňaté zo zákona 286/2009 Z.z. :

Povinnosti fyzických osôb a právnických osôb

§ 3

Všeobecné ustanovenia

(1)
Nakladať s fluórovanými skleníkovými plynmi alebo výrobkami a zariadeniami môžu len fyzické osoby podnikatelia alebo právnické osoby, ak spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom a osobitným predpisom.9)(2)
Vlastník zariadenia je povinný určiť prevádzkovateľa10) zariadenia; prevádzkovateľom zariadenia môže byť aj vlastník zariadenia.(3)
Vlastník zariadenia je povinný písomne oznámiť prevádzkovateľa zariadenia a každú zmenu prevádzkovateľa zariadenia príslušnému obvodnému úradu životného prostredia11) (ďalej len „obvodný úrad“) najneskôr do 30 dní od jeho určenia podľa odseku 2.(4)
Na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi sa nevzťahuje osobitný predpis upravujúci odpadové hospodárstvo;12) to však neplatí, ak ide o zneškodňovanie


a)
fluórovaných skleníkových plynov, ktoré nemožno recyklovať alebo regenerovať,b)
odpadov vzniknutých z procesu recyklácie a regenerácie fluórovaných skleníkových plynov.


§ 4
 Zamedzenie úniku fluórovaných skleníkových plynov


(1)
Prevádzkovateľ stacionárneho zariadenia13) je povinný zabezpečiť požiadavky podľa osobitného predpisu14) a zabezpečiť dodatočné opatrenia, aby nedochádzalo k nadlimitným únikom fluórovaných skleníkových plynov.(2)
Ustanovené limity únikov fluórovaných skleníkových plynov počas bežnej prevádzky zariadenia musí prevádzkovateľ stacionárneho zariadenia dodržiavať od 4. júla 2011.(3)
Prevádzkovateľ stacionárneho zariadenia je povinný zabezpečiť, aby bola vykonaná oprava stacionárneho zariadenia do 30 dní od zistenia úniku fluórovaných skleníkových plynov.(4)
Prevádzkovateľ stacionárneho zariadenia je povinný zabezpečiť prístup ku všetkým rozoberateľným spojom.(5)
Prevádzkovateľ mobilného zariadenia, ktoré slúži na chladenie tovarov pri preprave a obsahuje minimálne 3 kg fluórovaných skleníkových plynov vo forme chladiaceho média, je povinný minimálne raz za 12 mesiacov zabezpečiť, aby bola vykonaná kontrola úniku zo zariadenia pomocou vhodného prístroja, a zistené úniky okamžite odstrániť, ak je to technicky možné. Uvedené neplatí pre motorové vozidlá a chladiace kontajnery, ktorých pravidelné stanovište sa nachádza mimo územia Slovenskej republiky.